Период на изпълнение: март 2018 - март 2019

Партньори:
Сдружение за защита на легалното разпространение на програми – ТеРаПро, Българска ИДЛО алумни асоциация, Агенцията  за връзки с обществеността - DD Agency и специализираната в областта на защитата на интелектуалната собственост кантора АРСИС Консултинг.

С финансовата подкрепа на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Европейската служба за интелектуална собственост има трайна практика да работи в сътрудничество с бенефициентите на своите програми. Подобно партньорство й дава възможност да комуникира в по-широк европейски контекст своите проучвания и подкрепящи политики, включително и да насърчи национални усилия за защита на интелектуалната собственост.

В центъра на проекта 3P for IP e организирана от партньорите конференция, чиято идея е да направи крачка към осъществяване на публично-частно партньорство между държавните институции и частния сектор за подобряване на законодателната рамка и правоприлагането в областта на интелектуалната собственост. В тематичен план конференцията се фокусира върху две идеи, разглеждани като предусловие за постигане на ефективно партньорство в сектора на творческите индустрии:

  • Пазарно проучване за броя на абонатите на пазара на платени телевизионни услуги и интернет посредством методология, което цели да изсветли реалния брой абонати на кабелните оператори.
  • Изработване на технология за осъществяване на дистанционен мониторинг на доставяните от кабелните оператори телевизионни програми до крайните абонати.

В рамките на проекта се осъществяват и десет експертни срещи, чиято цел е да обсъдят правните предизвикателства при защитата на интелектуалната собственост и възможните решения, както и да подготвят документ със законодателни предложения.